szukaj

szukaj
Regulamin

 

Regulamin Specjalistycznego Internetowego Sklepu Podróżniczego TROPIKER.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.
DEFINICJE REGULAMINOWE:

Użyte w poniższym Regulaminie sklepu Tropiker.pl pojęcia oznaczają:
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Formularz rejestracji
– formularz dostępny w sklepie internetowym Tropiker.pl umożliwiający utworzenie Konta w sklepie Tropiker.pl.   

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym Tropiker.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Godziny Robocze, Godziny Pracy Sklepu - godziny robocze pracy Sklepu Tropiker.pl, pomiędzy godziną 10.00 a 17.00, w dniach
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; przedsiębiorca; przedsiębiorca na prawach konsumenta; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez dokonanie zamówienia w ramach Sklepu. Z zastrzeżeniem §6 poniższego Regulaminu, kiedy to definicja Klienta zawsze oznacza w takim przypadku, wyłącznie Konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oraz z zastrzeżeniem § 7 i § 8 poniższego Regulaminu, kiedy to definicja Klienta zawsze oznacza w takim przypadku Konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta - w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) oraz art. 576 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
Konsument - zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym Tropiker.pl.
Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym Tropiker.pl.
Produkt; Towar – prezentowana w sklepie internetowym Tropiker.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta (dalej zwany też jako: "PPK") - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) oraz art. 576 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
Przedsiębiorca -  podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową) i w takim charakterze dokonuje też z innym przedsiębiorcą – Sklepem Tropiker.pl - czynność prawną (zawarcie umowy sprzedaży) związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego Tropiker.pl dotyczący sprzedaży oferowanych przez Sklep Towarów/Produktów i świadczenia usług drogą elektroniczną realizowanych w ramach sklepu internetowego Tropker.pl.
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy - sklep internetowy Tropiker.pl Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.tropiker.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
Sprzedawca; Usługodawca - firma NOMADER-MAGDALENA CHAŁKA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot), NIP 6321041419, REGON 120104229 adres poczty elektronicznej: sklep@tropiker.pl, numer telefonu +48 502-089-992, wpisanego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, dalej zwana też jako: „Nomader” lub „NOMADER”.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Towaru, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem sklepu internetowego Tropiker.pl.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego Tropiker.pl.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Produktu.

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Tropiker.pl – Specjalistyczny sklep podróżniczy (zwany dalej: Tropiker.pl) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez domenę internetową umieszczoną pod adresem internetowym: www.Tropiker.pl.                                  

2. Sklep Tropiker.pl prowadzony jest przez firmę: NOMADER – Magdalena Chałka z siedzibą w Sopocie, przy ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot, NIP: 632-104-14-19, REGON: 120104229, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.tropiker.pl. Sklep Tropiker.pl nie przyjmuje zamówień telefonicznie. 
4. Dokonanie zakupów w sklepie Tropiker.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się przez Kupującego lub bez rejestracji.
5. Kontakt ze sklepem Tropiker.pl jest możliwy wyłącznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku: 
- telefonicznie pod numerem telefonu: 502-089-992, w godz. 10:00 do 17:00. (W przypadku, jeśli Sklep nie odbiera telefonu, oznacza to, że tymczasowo nie ma takiej możliwości - prosimy wtedy o kontakt e-mailowy ze Sklepem). Sklep Tropiker.pl, ze względów bezpieczeństwa, nie odbiera połączeń zagranicznych oraz zastrzeżonych (prywatnych). Sklep nie przyjmuje zamówień telefonicznie.

- za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: sklep@tropiker.pl, w godz. 10:00 do 17:00. (Odpowiedzi e-mailowe, udzielane są przez sklep Tropiker.pl, wyłącznie w godzinach pracy sklepu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 10:00 - 17:00).
Sklep Tropiker.pl zazwyczaj udziela odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania e-mailowe oraz telefoniczne w terminie do 72 Godzin roboczych (Godzin pracy Sklepu), licząc od dnia następnego, przypadającego po dniu otrzymania przez sklep zapytania e-mailowego lub telefonicznego. Jednocześnie, Sklep Tropiker.pl zastrzega, że powyższy czas udzielenia odpowiedzi może być dłuższy niż 72 
Godzin roboczych (Godzin pracy Sklepu), z zastrzeżeniem jednak zawsze terminów ustawowych, na udzielenie odpowiedzi przez Sklep.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Tropiker.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep Tropiker.pl nie stosuje indywidualnego dostosowania cen produktów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
7. Wszystkie produkty prezentowane w witrynie sklepu Tropiker.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
8. Sklep Tropiker.pl dokłada wszelkich starań, aby publikowane na stronie internetowej www.Tropiker.pl dane były wolne od uchybień i błędów oraz by były rzetelne i sprawdzone.
9. Na każdy sprzedany towar sklep Tropiker.pl wystawia fakturę VAT lub paragon (w zależności od wyboru kupującego). Na życzenie może zostać wystawiona faktura pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych).
10. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży, następuje dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przez Sklep Tropiker.pl. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep Tropiker.pl wysyłane jest do Kupującego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
11. Sklep Tropiker.pl umożliwia swoim Klientom odbiór osobisty towarów w Sopocie, przy ul. Grottgera 8a, lecz tylko za zgodą Sklepu Tropiker.pl i po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu odbioru towaru. Odbiór osobisty jest możliwy, wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu przedpłaty za zamówienie, na nasze konto bankowe. Kupujący nie zostanie obciążany wtedy kosztami dostawy.
12. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w Sopocie, wyłącznie w naszym biurze przy ul. Grottgera 8a, tylko za zgodą Sklepu Tropiker.pl i po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy wtedy, wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 17:00.
W tym celu, należy koniecznie skontaktować się wcześniej, z obsługą sklepu Tropiker.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 502 089 992, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy sklepu: 10:00 - 17:00 lub też pisząc e-mail na adres sklep@tropiker.pl, aby uzgodnić termin odbioru osobistego zamówienia. 

 

§2
Procedura składania i warunki realizacji zamówień
1. Dokonanie zakupów w sklepie Tropiker.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się do bazy danych, poprzez wypełnienia formularza rejestracji lub też bez rejestracji (po podaniu niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych i adresowych). Zarejestrowani użytkownicy posiadają m.in. możliwość: śledzenia losów przesyłki, wglądu w historię zamówień, możliwość wykorzystania funkcjonalnego narzędzia - "przechowalni", dostęp do specjalnych promocji, uzyskania rabatów dla Stałych Klientów. 
2. Klienci mogą składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.Tropiker.pl. Wysyłki towaru realizowane są tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
3. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu Tropiker.pl jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@tropiker.pl (24h/7 dni w tygodniu, odpowiedzi na e-maile są udzielane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku) lub też pod numerem telefonu: 502-089-992 w dni powszednie od poniedziałku do piątku od w godz. 10:00 do 17:00. W przypadku, jeśli Sklep nie odbiera telefonu, oznacza to, że tymczasowo nie ma takiej możliwości - prosimy wtedy o kontakt e-mailowy ze Sklepem. Sklep Tropiker.pl nie przyjmuje zamówień telefonicznie.

4. Kupujący składa zamówienie poprzez Klikniecie ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie, następnie w panelu „Koszyk” kliknięcie ikony -> „Przejdź do kasy”, kolejno poprzez prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie podczas procedury zamawiania towarów, a następnie w celu finalizacji zamówienia kliknięcie ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5. Poprzez złożenie zamówienia i kliknięcie ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Klient składa ofertę Sklepowi Tropiker.pl i potwierdza złożenie zamówienia, jak i jednocześnie potwierdza, iż wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za dane zamówienie.
6. Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.
7. Sklep Tropiker.pl zastrzega, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo. 
8. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na stanie magazynowym lub u dostawców współpracujących ze sklepem. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient zostanie poinformowany o dostępności zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, bądź anulowanie całości zamówienia).
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, pracownik sklepu Tropiker.pl skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za zamówienie przyjęte do realizacji uznaje się zamówienie złożone przez Kupującego, potwierdzone przez pracownika sklepu drogą e-mailową, bądź w szczególnych przypadkach drogą telefoniczną. 
10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep Tropiker.pl, w przypadku, kiedy podczas składania zamówienia Kupujący wybierze opcję płatności on-line poprzez kanał elektroniczny PayU – przelewem bankowym lub kartą płatniczą lub też bezpośrednią wpłatę przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego - Sklepu Tropiker.pl na podstawie danych otrzymanych w e-mailu potwierdzającym zamówienie, Sklep Tropiker.pl zarezerwuje zamówiony towar, potwierdzając e-mailem zamówienie. Wpłaty za zamówiony towar należy dokonać na konto bankowe Sklepu Tropiker.pl, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, od daty potwierdzenia przez Sklep Tropiker.pl złożonego zamówienia. Jeśli przez okres 1 (jednego) dnia roboczego, od daty otrzymania przez Kupującego, potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Tropiker.pl, Sprzedający - Sklep Tropiker.pl nie otrzyma wpłaty na konto bankowe, Kupujący może zostać poinformowany pocztą elektroniczną o braku wpłaty, w tym dniu.
Jeżeli zapłata za zamówienie nie zostanie zrealizowana przez Kupującego i/lub zaksięgowana na koncie bankowym Sklepu Tropiker.pl, przez okres następnego 1 (jednego) dnia roboczego od daty kiedy Kupujący może zostać poinformowany pocztą elektroniczną o braku wpłaty, bądź też w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sklep Tropiker.pl złożonego zamówienia - rezerwacja towaru i zamówienie Kupującego ulegają anulowaniu, a zarezerwowany i zamówiony towar wraca do magazynu Sklepu Tropiker.pl.

11. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie: drogą e-mailową: sklep@tropiker.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu Sklepu Tropiker.pl: 502-089-992 - w godzinach pracy sklepu. Nie istnieje możliwość anulowania zamówienia dotyczącego towarów, które zostały już wysłane przez Sklep Tropiker.pl.
Każdy Klient, będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może natomiast skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, na zasadach opisanych w dalszej części regulaminu sklepu Tropiker.pl.
12. Faktura VAT dla Klienta, będzie mogła być wystawiona na podstawie paragonu dla podatnika VAT, tylko w przypadku, jeśli paragon będzie uwzględniał numer NIP danego nabywcy towaru lub usługi. W takim przypadku Klient, chcąc uzyskać fakturę VAT w terminie późniejszym, składając zamówienie w sklepie Tropiker.pl, zobowiązany jest, w momencie składania zamówienia, podać w polu "Uwagi do zamówienia" - NIP podatnika VAT. Brak wykonania powyższego zobowiązania przez Klienta, w momencie składania zamówienia, będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury VAT dla Klienta do danego zamówienia, przez sklep Tropiker.pl.

 

§3
Dostawa i odbiór towaru

  1. W przypadku wybrania opcji „płatność przelewem” lub też płatności on-line poprzez kanał elektroniczny PayU - przelewem bankowym lub kartą płatniczą, zamówiony towar, oznaczony jako dostępny 24h, wysyłany jest w tym samym dniu, jeśli wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana do godziny 11.00 danego dnia roboczego, na koncie bankowym sklepu Tropiker.pl lub też następnego dnia roboczego, po dniu, w którym wpłata wpłynęła na konto Sklepu Tropiker.pl po godzinie 11.00.
2. W przypadku wyboru opcji „płatność za pobraniem” (aktualnie niedostępnej w Sklepie Tropiker.pl), zamówiony towar, oznaczony jako dostępny 24h, zostanie wysyłany w tym samym dniu roboczym, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 11.00 danego dnia roboczego lub będzie zrealizowane w następnym dniu roboczym, jeżeli wpłynie po godzinie 11.00 danego dnia roboczego.
3. W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty” (dostępnej wyłącznie w Sopocie, przy ul. Grottgera 8a - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu), należy skontaktować się z obsługą sklepu Tropiker.pl, w celu ustalenia terminu odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego. (Opcja aktualnie niedostępna w Sklepie Tropiker.pl)
4. Przesyłki z zamówionym towarem są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa lub ekonomiczna, za pomocą firmy kurierskiej UPS oraz usługi Paczkomaty (w zależności od wyboru Klienta), pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
5. Ceny za transport przesyłek oraz orientacyjny czas dostawy podane na stronie Sklepu Tropiker.pl www.tropiker.pl, dotyczą wyłącznie terytorium Polski. Możliwa jest także wysyłka towaru poza granice Polski, po wcześniejszym ustaleniu warunków wysyłki: cena, czas dostawy, sposób dostawy - z pracownikiem sklepu Tropiker.pl. 
6. Klient posiada możliwość monitorowania losów swojej przesyłki dzięki zewnętrznym aplikacjom dostarczanym przez firmy przewozowe. Informacje te wysyłane są przez pracownika sklepu Tropiker.pl, po wysłaniu paczki, tylko zarejestrowanemu Klientowi, na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail.
7. Na czas realizacji zamówienia wpływa czas dostawy realizowanej przez danego spedytora. Paczki są wysyłane (w zależności od wyboru Klienta) za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS (przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze), Poczty Polskiej (przewidywany czas dostawy w zależności od rodzaju przesyłki od 1 - 5 dni roboczych) oraz usługi Paczkomaty (przewidywany czas dostawy do 1-3 dni roboczych). Przewidywany czas dostawy przesyłki to 1-5 dni roboczych. W przypadku braku danego towaru w magazynie termin ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Czas realizacji zamówienia (24h, 2-3 dni, 7 dni, na zamówienie) podany przy każdym produkcie, oznacza przewidywany, lecz nie gwarantowany czas realizacji po stronie Sklepu Tropiker.pl, liczony od momentu złożenia zamówienia oraz zaksiegowania wpłaty na konto (przy wyborze płatności: przelew, płatność kartą) do przekazania przesyłki kurierowi, nadania w Paczkomacie lub wysłania Poczta Polską. I nieuwzględniający przewidywanego czas dostawy przesyłki, zależnego od danego spedytora: 1-5 dni roboczych.

8. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany, lecz nie gwarantowany czas realizacji zamówienia (24h, 3 dni, 7 dni, 14 dni, na zamówienie). Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia od Klienta do realizacji, do momentu przekazania przez Sklep Tropiker.pl przesyłki z zamówieniem: Poczcie Polskiej, paczkomatom Inpost lub firmie kurierskiej. Przy czym, uwzględniane są tu tylko dni robocze oraz moment zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Tropiker.pl. Produkt oznaczony jako "na zamówienie" jest sprowadzany na specjalne zamówienie Klienta i czas jego realizacji może wynieść więcej niż 14 dni - o każdym takim przypadku, Klient jest wtedy zawiadamiany indywidualnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości lub po indywidualnych ustaleniach terminu realizacji z Klientem.
9. Sklep Tropiker.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie przesyłki spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepoprawnego adresu dostawy. Wyżej wymienione terminy dostawy i czas realizacji zamówienia podane przez sklep Tropiker.pl są jedynie deklarowane a nie gwarantowane przez sklep Tropiker.pl. Natomiast, ustawowy termin do wydania rzeczy Konsumentowi uregulowany jest w art. 543[1] Kodeksu cywilnego.
10. Przed odebraniem przesyłki przez Klienta zaleca się, aby Klient sprawdził czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm, którymi przesyłka została oklejona. W przypadku, kiedy opakowanie paczki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane zaleca się nie przyjmować takiej uszkodzonej przesyłki i w obecności listonosza lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. 
11. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze przez Klienta ułatwi sklepowi Tropiker.pl uwzględnienie ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

  

§4
Formy płatności 
1. W sklepie Tropiker.pl Klient ma możliwość wykonania płatności za zamówiony towar mogąc wybrać jedną z poniższych opcji:
a. Przelew - przedpłata na konto bankowe sklepu internetowego Tropiker.pl, po potwierdzeniu zamówienia. Numer rachunku bankowego podawany jest w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
Sklep Tropiker.pl oczekuje na zaskięgowanie wpłaty za zamowienie - maksymalnie do 2 dni roboczych, licząc do dnia złożenia zamówienia - po tym czasie, w przypadku braku wpłaty - zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez sklep
b. Płatności online - dokonywane przez system PayU (wyłączny operator płatności) - szybkim przelewem bankowym, kartą płatniczą.
c. Płatności online - dokonane przez system odroczonej płatności operatora PayU: PayPo lub Twisto.
System płatności odroczonej: PayPo lub Twisto - oferowane przez nasz sklep - umożliwiają zapłatę do 30 dni, od dnia złożenia zamówienia.
2. Sklep Tropiker.pl zatrzega, że możliwe jest czasowe wyłączenie kanału płatności 
(§4 ust.1 pkt. b, c.) przez Sklep Tropiker.pl, w każdym czasie i bez wcześniejszej informacji.
3. 
Aktualnie Sklep Tropiker.pl nie oferuje płatności za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia). (Z uwagi na nadmierną ilość nieodbieranych paczek pobraniowych przez Klientów). W przypadku chęci skorzystania z możliwości zapłaty z odroczonym terminem płatności, sugerujemy skorzystanie z udostępnionego przez Sklep, systemu odroczonej płatności PayU: PayPo lub Twisto.

4. Sklep Tropiker.pl zastrzega sobie prawo do zażądania 100% przedpłaty, w uzasadnionych przypadkach, między innymi takich jak: sprowadzanie na indywidualne życzenie Klienta, towaru niedostępnego w danym momencie w sklepie Tropiker.pl; zamówienie nietypowego towaru lub nietypowego rozmiaru towaru; zamówienie większej ilości tego samego towaru lub złożenie zamówienia, którego łączna suma przekracza kwotę 2.000,00 zł.
Dane do płatności przelewem:
NOMADER - Magdalena Chałka
ul. Grottgera 8a
81-809 Sopot
Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 63 1050 1445 1000 0091 2578 7235

 

§5
Koszty przesyłki

 

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i wielkości paczki oraz wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.
2. Koszty dostawy:
UPS (przedpłata): 32,00 zł
Paczkomaty (przedpłata): 16,00 zł
Poczta Polska - List polecony ekonomiczny: 6.80 zł (obowiązują specjalne wymiary i waga określone przez Pocztę Polską).
Poczta Polska – Paczka Priorytetowa / do 1 kg: 17.00 zł
Poczta Polska – Paczka Priorytetowa / ponad 1 kg do 2kg: 19.00 zł
Poczta Polska – Paczka Priorytetowa / ponad 2kg do 5kg: 22.00 zł
Poczta Polska – Paczka Priorytetowa / ponad 5kg do 10kg: 28.00 zł
Odbiór osobisty (biuro w Sopocie) - 0.00 zł (Aktualnie niedostępne).
Wysyłka Gratis Pocztą Polską (rabat dla Klienta) – przy jednorazowych zakupach przekraczających wartość 999,00 zł (przedpłata).
Wysyłka Gratis firmą kurierską UPS (rabat dla Klienta) – przy jednorazowych zakupach przekraczających wartość 999,00 zł. (pobranie).
Wysyłka Gratis usługą Paczkomat (rabat dla Klienta)  – przy jednorazowych zakupach przekraczających wartość 999,00 zł (przedpłata).  
3. Powyższe warunki dostawy obowiązują wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

    


§6

Reklamacje (niezgodność towaru z umową, gwarancja)   

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Tropiker.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

 
2. Sklep ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezgodności towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Jednocześnie Sklep jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, towaru/produktu w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego - Sprzedający - Sklep Tropiker.pl wyłącza swoją odpowiedzialność z tutułu rękojmi oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru/produktu z tytułu rękojmi oraz Sprzedawca - Sklep Tropiker.pl nie odpowiada wtedy za wady rzeczy sprzedanej. 

 

3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, należy złożyć Sklepowi Tropiker.pl nie później niż w ciągu 2 lat od momentu otrzymania zakupionego produktu przez Kupującego. 

 

4.Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli Klient wiedział o niezgodności towaru z umową w chwili zawarcia umowy sprzedaży.


5. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi niezgodności towaru z umową, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać do doprowadzenia do zgodności z umową, poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy. Chyba że doprowadzenia do zgodności z umową, poprzez naprawę albo wymianę są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, to Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo domagać się wtedy stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

6.Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy m. in. także wtedy gdy:
- Przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową stanowi nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
- brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
- brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
- z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

7.  W razie wykrycia niezgodności towaru z umową prosimy Kupującego o e-mailowy kontakt z obsługą sklepu Tropiker.pl pod adresem sklep@tropiker.pl. Po otrzymaniu e-maila przez Sklep Tropiker.pl, niezwłocznie zostanie wysłany Klientowi, drogą e-mailową, druk zgłoszenia reklamacyjnego.

 8. Jeśli wystąpi niezgodność towaru z umową (np. produkt posiada wady techniczne lub został wydany w stanie niezupełnym; nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany; jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju; albo też gdy towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sklepu, producenta towaru lub przedstawiciela tego producenta) to niezwłocznie - a w żadnym wypadku nie później niż przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru z umową – prosimy o kontakt mailowy: sklep@tropiker.pl, z obsługą sklepu Tropiker.pl - wyraźnie wskazując w treści zawiadomienia czy reklamacja dotyczy: „NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ" czy też „GWARANCJI”, a w wypadku owej pierwszej opcji prosimy o wskazanie również na czym polega niezgodność towaru z umową oraz czy żądanie dotyczy wymiany towaru, czy też dokonania przez Sklep Tropiker.pl nieodpłatnej naprawy.

9. W przypadku wykrycia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym (który zostanie wysłany Klientowi, po wcześniejszym kontakcie, na podany przez niego adres e-mail) można przesłać, rejestrowaną formą przesyłki, na adres sklepu: Tropiker.pl, ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot, wraz z dopiskiem "reklamacja" - po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Tropiker.pl i poinformowaniu sklepu Tropiker.pl drogą e-mailową: sklep@tropiker.pl - o chęci dokonania wysyłki reklamowanego towaru. Jednocześnie prosimy o zachowanie wtedy dowodu nadania przesyłki.
W innym wypadku, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. A Przedsiębiorca odbiera wtedy od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towar na swój koszt, po obustronnym uzgodnieniu szczegółów. Do reklamowanego towaru można dodać dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona i reklamacja dotyczy gwarancji).

10. W toku postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji, Klient również ma prawo żądać doprowadzenia wadliwego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu kosztu zakupu. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

11. Do reklamowanego produktu może zostać dołączony przez Klienta dowód zakupu (oryginał paragonu lub kserokopia faktury) oraz dane personalne (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, ewentualnie adres e-mail).

12. Reklamowany towar powinien być czysty i suchy. Towary, które nie spełnią tych warunków będą odsyłane bez rozpatrzenia, na koszt Klienta.

13. Kupujący może dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt na adres sklepu Tropiker.pl - po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Tropiker.pl i poinformowaniu sklepu Tropiker.pl drogą e-mailową: sklep@tropiker.pl - o chęci dokonania wysyłki reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji Sklep Tropiker.pl zwraca Klientowi poniesione koszty przesyłki towaru do Sklepu, w kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki oferowanego przez Sklep Tropiker.pl. Jednocześnie Sklep Tropiker.pl, zapewnia też wtedy przesyłkę zwrotną do Klienta bezpłatnie.
W innym wypadku - jeżeli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta - to Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia wtedy Przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera wtedy od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towar na swój koszt, po obustronnym uzgodnieniu szczegółów.
Sklep Tropiker.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz przesyłek niezamówionych i/lub nieuzgodnionych ze Sklepem Tropiker.pl

14. Dniem zgłoszenia reklamacji jest dzień dostarczenia przesyłki z reklamowanym produktem do Sklepu Tropiker.pl, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zdecyduje się dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt, na adres sklepu Tropiker.pl. W innym wypadku, jeżeli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, dniem zgłoszenia reklamacji jest dzień udostępnienia Przedsiębiorcy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta towaru do odbioru, na własny koszt Przedsiębiorcy.
 
15. Sklep rozpatruje roszczenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia odebrania przesyłki z reklamowanym towarem, przez sklep Tropiker.pl od Klienta oraz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - jeśli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
Bądź też, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towaru do odbioru, na własny koszt Przedsiębiorcy - jeżeli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia odebrania przesyłki z reklamowanym towarem przez sklep Tropiker.pl, od Klienta lub Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - jeśli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta - sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta lub Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oznacza to, iż uznał roszczenie reklamacyjne za uzasadnione.
Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towaru do odbioru, na własny koszt Przedsiębiorcy - jeżeli taki sposób dostarczenia reklamowanego towaru wybierze Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta - sklep nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, oznacza to, iż uznał roszczenie reklamacyjne za uzasadnione.

16. Sprzedawca jest zobowiązany doprowadzić do zgodności z umową, poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy, w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku zaś pierwszej reklamacji danego produktu i wyboru przez Kupującego wymiany produktu na nowy. Sklep Tropiker.pl zastrzega sobie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, iż jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową, poprzez jego wymianę na nowy, wiązałoby się z poniesieniem przez Sklep Tropiker.pl nadmiernych kosztów. Wtedy też, Sklep Tropiker.pl, zamiast wymiany, dokona wyłącznie niezbędnej naprawy produktu, jeśli będzie to możliwe, a naprawa produktu okaże się wystarczająca w danej sytuacji, aby doprowadzić produkt do zgodności z umową.

17. W przypadku uznania reklamacji, doprowadzenie do zgodności z umową zostanie zrealizowane poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy, pełnowartościowy. A jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru w sklepie lub u producenta), sklep zwróci wtedy Klientowi równowartość ceny towaru lub ewentualnie, za zgodą Klienta, zaoferuje mu w zamian inne dostępne w sklepie towary, w tej samej cenie.

18. Reklamacjami nie są objęte:
a. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady.
b. uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania, sprawdzania, użytkowania, przechowywania lub konserwacji produktu,
c. uszkodzenia i wady powstałe na skutek napraw, przeróbek lub zmian produktu, dokonanych przez Kupującego lub innego użytkownika.
d. Naturalne zużycie produktu.

19. W celu ułatwienia sklepowi Tropiker.pl rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, zaleca się Klientowi sporządzenie protokołu szkody, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

20. Udzielenie przez producenta towaru, gwarancji na dany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

21. W każdym z powyższych przypadków, kiedy realizacja żądań Klienta jest związana z wysyłką do Klienta nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep Tropiker.pl.

22. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy lub przyczyny Klienta, bądź innego użytkownika, wszelkie koszty reklamacji i/lub koszty transportu towaru do i ze Sklepu Tropiker.pl pokrywa Klient.

23. Reklamacje towarów można kierować na adres Sklepu Tropiker.pl, przy ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot - po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Tropiker.pl i poinformowaniu Sklepu Tropiker.pl drogą e-mailową: sklep@tropiker.pl - o chęci dokonania wysyłki reklamowanego towaru lub o chęci udostępnienia reklamowanego towaru do odbioru przez Przedsiębiorcę.

24. Sklep Tropiker.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz przesyłek niezamówionych i/lub nieuzgodnionych ze Sklepem Tropiker.pl

25. Wszystkie pytania lub wątpliwości dotyczące reklamacji należy kierować na adres e-mail:
sklep@tropiker.pl.

    

§7 
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) oraz art. 576 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrot zakupionego towaru, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego towaru. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo zwrotu zakupionego produktu, bez podania przyczyny, w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany w tym trybie towar powinien być odesłany wraz z czytelnie podpisanym i wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, umieszczonym na końcu niniejszego Regulaminu Sklepu Tropiker.pl. Bądź też po złożeniu przez Klienta jakiegokolwiek innego, lecz jednoznacznego oświadczenia, również drogą elektroniczną, w którym poinformuje on Sklep Tropiker.pl o decyzji odstąpienia od umowy. W przypadku złożenia danego oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sklep Tropiker.pl niezwłocznie prześle Kupującemu również drogą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zalecane jest stanowczo, aby przed odesłaniem produktu Klient poinformował wcześniej Sklep Tropiker.pl e-mailowo o chęci dokonania zwrotu produktu, co może wpłynąć na przyspieszenie procedury dokonania zwrotu towaru oraz zwrotu Klientowi przez Sklep Tropiker.pl należnej za ten towar wartości pieniężnej.
Zalecane jest 
stanowczo, aby nie dokonywać zwrotu towaru, poprzez kurierów firmy InPost, z uwagi na niedające się przewidzieć, nierzetelne działania kurierów tej firmy, w rejonie naszego sklepu. Wybranie przez Klienta zwrotu towaru do Sklepu Tropiker.pl, poprzez kuriera firmy InPost, może niezależnie od Sklepu Tropiker.pl - czasem utrudnić lub też nawet uniemożliwić odbiór przesyłki przez Sklep Tropiker.pl - bez winy i/lub przyczyny Sklepu Tropiker.pl.
Zalecane  jest, aby zwrotu towaru dokonać wyłącznie poprzez Pocztę Polską lub automat Paczkomat InPost (doręczenie poprzez automat Paczkomat Inpost) - po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu szczegółów zwrotu i e-mailowym poinformowaniu sklepu Tropiker.pl o chęci dokonania zwrotu. Wybranie przez Klienta innej formy zwrotu towaru do Sklepu Tropiker.pl może niezależnie od Sklepu Tropiker.pl - czasem utrudnić lub też nawet uniemożliwić odbiór przesyłki przez Sklep Tropiker.pl - bez winy i/lub przyczyny Sklepu Tropiker.pl - a z uwagi na niedające się przewidzieć, niezależne od Sklepu Tropiker.pl - działania kurierów innych firm, wybranych samodzielnie przez Klienta, w momencie dokonywania zwrotu.      
Zalecane jest stanowczo, aby po wysyłce (najpóźniej w dniu jej nadania), przesłać na adres e-mail Sklepu Tropiker.pl (sklep@tropiker.pl): nr nadania przesyłki zwrotnej oraz informację w jaki sposób przesyłka zwrotna została wysłana i kiedy przesyłka zwrotna została nadana do Sklepu Tropiker.pl, co może wpłynąć na przyspieszenie procedury dokonania zwrotu towaru oraz zwrotu Klientowi przez Sklep Tropiker.pl należnej za ten towar wartości pieniężnej.

Brak podania przez Klienta, Sklepowi Tropiker.pl wcześniej lub po wysyłce (najpóźniej w dniu jej nadania)tych ww. informacji, może niezależnie od Sklepu Tropiker.pl - czasem utrudnić lub też nawet uniemożliwić odbiór przesyłki przez Sklep Tropiker.pl - bez winy i/lub przyczyny Sklepu Tropiker.pl - a z uwagi na niedające się przewidzieć, niezależne od Sklepu Tropiker.pl - działania kurierów, wybranych samodzielnie przez Klienta, w momencie dokonywania zwrotu.    
2. Prawo do odstąpienia od umowy kupna i zwrot zakupionego towaru przysługuje, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zamówionego towaru i jednoczesnego wejścia w posiadanie produktu przez Klienta lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta w momencie złożenia zamówienia jako Odbiorca, weszła w posiadanie produktu, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo to przysługuje wyłącznie kupującym, którzy są Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) oraz art. 576 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Powyższy okres na odstąpienie od umowy kupna, wygasa po 14 dniach kalendarzowych, liczonych od dnia, w którym - Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) oraz art. 576 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w momencie złożenia zamówienia jako Odbiorca zamówienia - wejdzie w fizyczne posiadanie towarów z zamówienia. 

 

3. Okres na odstąpienie od umowy kupna przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, wskazany w § 7 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, jest dotrzymany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wysłał oświadczenie do Sklepu Tropiker.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia, przed upływem tego okresu. Ciężar dowodu skorzystania z prawa do odstąpienia do umowy spoczywa na Konsumencie w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
4. Zwracany towary powinien być w stanie niezmienionym. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, która nastąpiła od dnia, w którym wszedł posiadanie produktu i będącą wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości, cech i funkcjonowania rzeczy. 
5. Możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak m.in.: mapy, książki, filmy, czasopisma, itp. – jeżeli sprzedawane są bez zabezpieczeń umożliwiających poznanie ich treści; produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb; rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin do przydatności do użycia; rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; produkty bezpośrednio zabezpieczające ludzkie życie i zdrowie; jak i towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu Tropiker.pl przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
6. Odstępując od umowy kupna - sprzedaży, Klient odsyła zwracany towar na własny koszt na adres Sklepu: Tropiker.pl, ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy do niego inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sklep Tropiker.pl, to Sklep Tropiker.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, W takim przypadku wraz ze zwrotem kwoty za zwrócony towar, Sklep Tropiker.pl zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, również koszt wysyłki towaru do niego, lecz w kwocie nie większej, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sklep Tropiker.pl. Do zwracanego towaru Klient może dołączyć wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy sprzedaży, zamieszczony na końcu niniejszego Regulaminu. Sklep Tropiker.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
7. Klient zobowiązany jest odesłać zwracane produkty do Sklepu Tropiker.pl, bez zbędnej zwłoki. W każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sklep Tropiker.pl o decyzji odstąpienia od umowy. Termin ten zostaje dotrzymany, w momencie gdy, Klient odeśle towary przed upływem okresu tych 14 dni kalendarzowych.
8. Po nadaniu zwracanej przesyłki (najlepiej najpóźniej w dniu jej nadania), na adres siedziby Sklepu Tropiker.pl, prosimy stanowczo również, o niezwłoczne (najlepiej najpóźniej w dniu nadania przesyłki) przesłanie w wiadomości e-mailowej, na adres e-mailowy: sklep@tropiker.pl - informacji: kiedy oraz w jaki sposób (nazwa firmy) została nadana zwracana przesyłka, na adres sklepu Tropiker.pl. W szczególności stanowczo prosimy o niezwłoczne (najlepiej najpóźniej w dniu nadania przesyłki) podanie Sklepowi Tropiker.pl - numeru nadania przesyłki zwrotnej.
Gdyż brak podania i/lub niezwłoczngo podania tych ww. informacji, może niezależnie od Sklepu Tropiker.pl - czasem utrudnić lub też nawet uniemożliwić odbiór przesyłki przez Sklep Tropiker.pl - bez winy i/lub przyczyny Sklepu Tropiker.pl - a z uwagi na niedające się przewidzieć, 
niezależne od Sklepu Tropiker.pl - działania kurierów, wybranych samodzielnie przez Klienta, w momencie dokonywania zwrotu
9. Obsługa sklepu Tropiker.pl dokona sprawdzenia produktu niezwłocznie, w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Następnie Sklep Tropiker.pl dokona zwrotu należnej sumy pieniężnej za towar, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub poprzez system PayU (w zależności od formy płatności wybranej przez Klienta). Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Tropiker.pl zostanie skutecznie poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże z zastrzeżeniem wyjątku, gdy w danym terminie nie nastąpi także zwrot towaru od Klienta. W takim wypadku, Sklep Tropiker.pl może wstrzymać się ze zwrotem należnej kwoty do czasu otrzymania zwracanego towaru od Klienta lub do czasu dostarczenia Sklepowi Tropiker.pl przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
10.Nie podlegają zwrotowi poniesione przez Klienta koszty odesłania produktu przez Klienta do Sklepu Tropiker.pl. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta i zwrotu zamówionego produktu/ów przez Klienta - zostanie zweryfikowane przez Sklep Tropiker.pl, czy dzięki zwracanemu produktowi/om, pierwotna wartość całkowitego zamówienia Klienta kwalifikowała się do darmowej wysyłki, przyznawanej wtedy w postaci rabatu dla Klienta. I przydzielanej przy jednorazowych zakupach, przekraczających określoną wartość, opisaną w § 5 niniejszego regulaminu. Oraz czy takowa darmowa wysyłka, w postaci przyznanego rabatu dla Klienta, została Klientowi przydzielona. W przypadku ustalenia przez Sklep Tropiker.pl, w momencie zwrócenia do Sklepu Tropiker.pl produktu/ów, iż dzięki nim, pierwotna wartość całkowitego zamówienia Klienta kwalifikowała się do darmowej wysyłki, w postaci przydzielenia rabatu dla Klienta, udzielanego przy jednorazowych zakupach przekraczających określoną wartość opisaną w § 5 niniejszego regulaminu. Jak i że takowa darmowa wysyłka, w postaci przydzielonego rabatu dla Klienta, została Klientowi przydzielona. W momencie takowego ustalenia przez Sklep Tropiker.pl, iż w związku ze zwrotem produktu/ów przez Klienta do Sklepu Tropiker.pl, pozostała wartość danego zamówienia, z produktów ostatecznie zakupionych przez Klienta, nie kwalifikowałaby się do darmowej wysyłki - w postaci przydzielonego rabatu dla Klienta, zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. Wtedy też Sklep Tropiker.pl, będzie zmuszony cofnąć przyznany wcześniej Klientowi rabat dla Klienta, w postaci darmowej wysyłki towaru, przyznanej dla pierwotnej wartości zamówienia, która kwalifikowała Klienta do przyznania rabatu w postaci darmowej wysyłki towaru. Sklep Tropiker.pl w przypadku zaistnienia takiej sytuacji oraz cofnięcia przyznania Klientowi rabatu dla Klienta, w postaci darmowej wysyłki towaru, zwróci Klientowi wartość zwróconego/ych produktu/ów, pomniejszoną, jednakże o wartość przydzielonego rabatu dla Klienta - w postaci wartości kosztów dostawy, której rodzaj wybrał Klient przy składaniu zamówienia i które pierwotnie otrzymał gratis, w postaci rabatu dla Klienta. A które to koszty dostawy poniósł Sklep Tropiker.pl, w związku z realizacją zamówienia do Klienta, które nie kwalifikowało się ostatecznie do przyznania rabatu Klienta, w postaci darmowej dostawy. 

 

11. Zaleca się, aby przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera dokonać sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się odmówienia przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzenia protokołu szkody oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego produktu/ów, do którego/ych dołączony był dodatkowy "gratisowy produkt promocyjny", Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy "gratisowy produkt promocyjny" wraz ze zwracanym zakupionym produktem, na warunkach opisanych w § 7 niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia braku zwrotu "gratisowego produktu promocyjnego" lub odmowy zwrotu "gratisowego produktu promocyjnego", Sklep Tropiker.pl zwróci Klientowi cenę zwróconego/ych produktu/ów, pomniejszoną o wartość "gratisowego produktu promocyjnego" - zgodnie z jego regularną ceną detaliczną, obowiązująca w sklepie Tropiker.pl, w dniu otrzymania przez Sklep Tropiker.pl zwracanego produktu.
13. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie, w formie stacjonarnej w siedzibie Sklepu Tropiker.pl, przy ul. Grottgera 8a, 81-809 Sopot, a nie zakupów na odległość (Internet, e-mail, formularz Sklepu) możliwość zwrotu towaru przez Klienta jest wyłączona. Sklep nie przyjmuje wtedy żadnych zwrotów towarów od Klientów, z jakiejkolwiek przyczyny (za wyjątkiem uzasadnionej reklamacji).  


§8

Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru. W przypadku każdej wymiany, odsyłany towar traktowany jest jako zwrot, dlatego też procedura postępowania odbywa się zgodnie z procedurą obowiązująca przy zwrocie towaru określoną w §7. W tym celu należy zgłosić takie żądanie pracownikowi sklepu Tropiker.pl e-mailem: sklep@tropiker.pl, przed odesłaniem towaru. Po otrzymaniu powiadomienia pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia szczegółów wymiany. Odesłanie zakupionego i wymienianego towaru oraz dostawa innego towaru odbywa się na koszt Kupującego.

2. Przed odesłaniem wymienianego towaru na adres Sklepu Tropiker.pl, prosimy o wcześniejszą rezerwację nowego produktu, przez dokonanie zakupu nowego/ych produktu/ów w sklepie Tropiker.pl, poprzez złożenie i opłacenie nowego zamówienia w sklepie Tropiker.pl. 

§9 
Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako „RODO”) wszystkie dane osobowe, powierzone sklepowi Tropiker.pl podczas procesu rejestracji, są gromadzone, przechowywane i przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonych zamówień, wystawienia faktury lub paragonu oraz w przypadku dodatkowej zgody Klienta - do przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (Newsletter). Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim, ani też wykorzystywane w innych celach. Dane te są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez firmę NOMADER - Magdalena Chałka z zachowaniem wymogów określonych w wyżej wymienionej Ustawie i Rozporządzeniu.  

 

2. Składając zamówienie w sklepie Tropiker.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy NOMADER – Magdalena Chałka oraz na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sklep Tropiker.pl dla celów realizacji umowy i złożonych zamówień, wystawienia faktury lub paragonu sklepu Tropiker.pl. Klient może złożyć również dodatkową zgodę na przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (Newsletter) Sklepu Tropiker.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
3. Dane osobowe są chronione zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, przenoszenia danych, dokonywania w nich zmian i poprawek oraz ich usunięcia z naszej bazy danych poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: admin@tropiker.pl. 
5. Rezygnacja z przesyłanych przez sklep Tropiker.pl informacji zawartych w Newsletterze jest możliwa w każdym momencie. W tym celu należy wysłać pustą wiadomość na adres e-mail admin@tropiker.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Rezygnacja z Newslettera”.
6. Sklep internetowy Tropiker.pl może, za Państwa zgodą, udostępniać zebrane od Państwa dane firmom kurierskim bądź operatorom pocztowym celem realizacji dostawy zamówionych towarów oraz wysłania dowodów zakupu (paragony, faktury VAT) lub kart gwarancyjnych, a także zewnętrznym operatorom płatniczym w celu obsługi płatności (w szczególności kartą kredytową).

7. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres admin@tropiker.pl. Zgodę, wyrażoną w powyższym zakresie, można cofnąć w każdym czasie, poprzez przesłanie takiej informacji na adres admin@tropiker.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Administratorem danych osobowych, dokonującym ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania jest firma: 
NOMADER – Magdalena Chałka
ul. Grottgera 8a
81-809 Sopot
tel. 502-089-992
e-mail: admin@tropiker.pl
9. Akceptując niniejszy regulamin, Klient akcpetuje także Politykę Prywatności firmy Nomader, a którą to szczegółowo opisaną, można znaleźć na stronie www.tropiker.pl, w zakładce "Polityka prywatności".
10. Akceptując niniejszy regulamin, Klient akceptuje także Politykę dotyczącą wykorzystania plików cookies firmy Nomader, a którą to szczegółowo opisaną, można znaleźć na stronie www.tropiker.pl, w zakładce "Polityka Cookies".

§10
Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z tytułu zawartej umowy.
 • Możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z jednoczesnym wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem.
 • Możliwość uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem, poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.
   
2. Klient może znaleźć również wszelkie niezbędne informacje oraz zasady dostępu do tych procedur w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
§11 
Postanowienia końcowe
1. Informacje o towarach, w szczególności ich ceny, opisy, parametry techniczne i użytkowe, podane na stronach internetowych Sklepu Tropiker.pl nie stanowią oferty, ani też w szczególności oferty sprzedaży, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
2. Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu Tropiker.pl może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych Sklepu Tropiker.pl. 
3. Nazwy producentów, marki, logotypy, zdjęcia, teksty i opisy zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi. Używanie, powielanie, kopiowanie, reprodukowanie lub umieszczanie na innej stronie w Internecie, zamieszczonych na stronie informacji, opisów, zdjęć oraz logotypów, bez pisemnej zgody firmy „NOMADER”, stanowi naruszenie prawa autorskiego i jest zabronione. Prezentowane na stronie sklepu Tropiker.pl marki i nazwy producentów należą do ich właścicieli i zostały przez nas użyte jedynie w celach informacyjnych.
4. Tropiker.pl oraz Logo Tropiker.pl są znakami towarowymi firmy „NOMADER”. Zabronione jest ich kopiowanie lub używanie w jakichkolwiek celach bez wcześniejszej, pisemnej zgody firmy „NOMADER”.
5. Wszelkie prawa do wizerunku strony www.tropiker.pl są własnością firmy „NOMADER”. Bez pisemnej zgody firmy „NOMADER” żadna część tej publikacji, w tym w szczególności opisy produktów, nie możne być powielana, kopiowana, reprodukowana lub umieszczana na innej stronie w Internecie.
6. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Tropiker.pl. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
7. Sklep Tropiker.pl nie udostępnia Konsumentom opinii o oferowanych przez siebie produktach. Umieszczanie zaś na stronach internetowych sklepu Tropiker.pl jakichkolwiek informacji lub opinii o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Zastrzegamy sobie prawo do moderowania, usuwania i niezamieszczania opinii obraźliwych, anonimowych itp. 
Sklep Tropiker.pl nie podejmuje działań mających na celu plasowanie produktów w górnych wynikach wyszukiwania, jakichkolwiek wyszukiwarek internetowych.
8. Sklep Tropiker.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia każdej promocji, każdego programu promocyjnego lub rabatowego w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku wyprzedania puli produktów, przeznaczonych na promocję. W każdym przypadku obniżenia ceny towaru Sklep Tropiker.pl uwidacznia obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
9. Zamówienia na produkty, prezentowane w witrynie sklepu Tropiker.pl, oznaczone jako promocja lub oferta specjalna, realizowane są do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej, jak i w szczególności do wyprzedania puli produktów, przeznaczonych na promocję lub ofertę specjalną.
10. Sklep Tropiker.pl stosuje zasady Kodeksu Dobrych Praktyk, obowiązujących w handlu elektronicznym.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Tropiker.pl, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Tropiker.pl, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu, ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Tropiker.pl – firmy NOMADER - Magdalena Chałka z siedzibą w Sopocie.
 
13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu Tropiker.pl (http://www.tropiker.pl/regulamin,53,c.html) oraz sporządzić jego wydruk.
15. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SKLEPU TROPIKER.PL - DLA KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub jej części)
 
– Miejsce i data: ……………………………………………………

– Adresat:
Specjalistyczny Sklep Podróżniczy TROPIKER.pl,
81-809 Sopot, ul. Grottgera 8a, tel.: 502-089-992, email: sklep@tropiker.pl

– Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych (*) rzeczy:  
…………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………
……………….…………………..……………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………
 
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*): ……………………………
 
– Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………….
 
– Adres: …………………………………………………………………………..

- Podpis: ………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SKLEPU TROPIKER.PL – DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub jej części)
 
– Miejsce i data: ……………………………………………………

– Adresat:
Specjalistyczny Sklep Podróżniczy TROPIKER.pl,
81-809 Sopot, ul. Grottgera 8a, tel.: 502-089-992, email: sklep@tropiker.pl

– Ja, niżej podpisany, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………………………………………………………… (pełna nazwa firmy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych (*) rzeczy:  
…………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………
……………….…………………..……………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………
 
- Jednocześnie oświadczam, że zakupiony/e (*) produkt/y(*), a tym samym zawarta umowa sprzedaży, są bezpośrednio związane z prowadzoną przez mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, wymienionego przeze mnie szczegółowo poniżej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*):

– Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

-  Nazwa firmy - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………….………

– Adres firmy - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta…………………………………………………………..……………………………………………………….…………..

- NIP: ………………………………………………

- Regon: ……………………………………………
 
- Kody PKD (wymienić wszystkie kody PKD) firmy - Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, znajdujące się w CEIDG, w dniu zawarcia umowy ze Sklepem Tropiker.pl:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………..……………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………

- Podpis: ………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

                                                                        

 


szukaj
Dostępne są już w ofercie innowacyjne hamaki i akcesoria hamakowe austriackiej marki Cocoon. W ofercie hamaki podrożne i biwakowe standardowe, hamaki podróżne, hamaki ultralekkie, czy hamak z moskitierą - chroniący przed owadami lub też moskitiera dedykowana do hamaka. Oraz liczne akcesoria i akcesoria hamakowe Cocoon, w tym tarp, pasy mocujące do hamaków, śpiwory, underquilty, quilty i różne poduszki, w tym poduszki specjalnie dedykowane do hamaków. 

 
szukaj
szukaj
 ss
szukaj
 
 • Care Plus
 • Cocoon
 • Haglofs
 • Steripen
 • Silkbody
 • Kukuxumusu
 • Traveler's Tree
 • Cocoon (Insect Shield)
 

© 2011-2024 NOMADER  All rights reserved

Nazwy producentów, marki, logotypy, zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi. Używanie bez pisemnej zgody zamieszczonych na stronie informacji, zdjęć, opisów oraz logotypów stanowi naruszenie prawa autorskiego. Prezentowane przez nas marki i nazwy producentów należą do ich właścicieli i zostały przez nas użyte jedynie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane produkty mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na witrynach niniejszej strony.